Hvor trygg er maten din?

Verdens helsedag

7. april er Verdens helsedag, bursdagen til Verdens helseorganisasjon (WHO). Temaet i år er mattrygghet. Les og lær hvordan du kan sikre trygg mat hjemme.

Av Astrid Bjerkås, kommunikasjonssjef i VKM

Vi har fått nye nettsider, og tryggmatbloggen er flyttet til www.vkm.no/blogg.
Velkommen til de nye nettsidene våre!

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør millioner av mennesker hvert år etter å ha blitt smittet gjennom mat eller drikkevann.

I EØS-området ble 310 000 mennesker syke etter å ha blitt smittet av bakterier i mat i 2012.

Les pressemelding fra WHO >

Status for mattryggheten i Norge

Mattilsynet har i anledning Verdens helsedag oppsummert mattryggheten i Norge basert på egne tall og informasjon fra kunnskapsstøtteinstitusjoner og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Les pressemelding fra Mattilsynet >

Vet du kva som er de vanligste årsakene til matforgifting er? Les mer om dette på matportalen >

Antibiotikaresistens

Kampen mot antibiotikaresistens er nært knyttet til arbeidet for å sikre trygg mat. Det er fordi bakterier som smitter gjennom mat kan bli resistente mot antibiotika. På oppdrag for Mattilsynet gjør VKM tre risikovurderinger av antibiotikaresistens i 2015 >

Ikke nok å være god kokk

Enkle tiltak på kjøkkenet er nøkkel til trygg mat. Les Mattilsynets råd om god kjøkkenhygiene og last ned kjøkkenplakaten på Matportalen >

Se Mattilsynets video om kjøkkenhygiene >

Les WHOs fem nøkler for trygg tryggere mat og last ned plakat >

Test deg selv

Test deg selv og se hvor mye kan om kjøkkenhygiene ved hjelp av Matportalens quiz >

7 kommentarer om “Hvor trygg er maten din?

 1. Fra Hilde-Gunn Opsal Hoen-Sorteberg på ei Facebook-gruppe 3. april i år:

  «»Long article, but the colluding questions are good. Lets start informing and cut all the noise out there. Water is also poisonous if consumed in too large quantities!»»

  Med følgande link: http://bentleyartist.com/2015/03/29/kale-why-you-need-to-stop-eating-it-right-now/

  Det er vel kjent at Hoen-Sorteberg er tydeleg tilhengar av genmodifisering i matsektoren.
  Ho sit også i VKM si Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO), og representerer også i EFSA si tilsvarende gruppe.

  På denne dag er det viktig å snakke om trygg mat, og i den forbindelse er det viktig at de som vurderer dette er habile.

  Er det da OK at fagpersoner opptrer og flagger klare holdninger i det offentlige rom, denne gang ved å vise til en satire om mattrygghet?

  • Hei Geir Ole,

   Tema for Verdens helsedag i år var mattrygghet. Mattilsynet og VKM var blant dem som brukte dagen til å snakke om arbeidet for trygg mat – og kjøkkenhygiene spesielt.

   Mattilsynet har blant annet lansert en ny video som på en humoristisk måte viser hva som kan skje i en familie hvor far slurver med mattryggheten http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/video_-_ikke_nok_aa_vaere_god_kokk

   Ja, du har rett. Habilitet er viktig for VKM. Derfor må alle medlemmer i VKM fylle ut habilitetserklæringer. Habilitet tas også opp på hvert møte i VKM.

   VKM har rundt 100 medlemmer. Disse oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet etter først å blitt vurdert av en uavhengig bedømmelseskomité.

   Slik foregår oppnevningen http://www.vkm.no/om-vkm/arbeid-for-vkm/slik-foregaar-oppnevningen

   I spørreundersøkelser, svarer medlemmene at de ønsker å delta i VKM blant annet fordi det er faglig utfordrende å jobbe sammen med andre som har annen fagbakgrunn enn dem selv.

   Det forventes av medlemmene at de bidrar til å gjøre risikovurderinger etter internasjonalt anerkjent metodikk på hvert fagområde og at de kommuniserer det som står i konklusjonene de har vært med på å skrive.

   I Norge er det ytringsfrihet, og ytringer bringer diskusjoner fremover. VKM setter pris på engasjerte faggruppemedlemmer, slik som vi setter pris på de gode kritiske vennene vi har f.eks her på bloggen.

   Hilsen
   Astrid Bjerkås
   Kommunikasjonssjef i VKM

   • Takk for svar.

    Eg er heilt sikker på at medlemmene i diverse faggrupper fyller kriteriane som er sett.

    Det gjer heilt sikkert Hoen Sorteberg.

    Og som eg uttalte over er ståstaden hennar når det gjeld GMO godt kjent blant oss som held oss orientert, og som er skeptiske til mange av dei eigenskapane som er modifisert inn. Det er handterbart når vi observerer hennar utspel i media, også når ho på NRK i beste sendetid sa at GMO er det samme som tradisjonell planteavl. Det var ikkje intervjuaren erfaren nok til å utfordre.

    Dei fleste veit er at GMO i stor utstrekning er innkryssing av gen som enten gjer planten i stand til å tole sprøytemiddel (herbicidar) gjennom heile vekstperioden, eller blir modifisert til å ha eigenskapar som drep uønska innsekt, ofte breispektra eigenskapar som kan ramme nytteinnsekt. Sjå EFSA si seinaste vurdering av MON810

    Men Hoen Sorteberg har etter mi meining flytta seg eit steg vidare når ho, i det offentlege rom, tar i bruk sarkasme overfor dei som har avvikande syn i høve til henne, og gir lite eigna karakteristikkar over rapportar som tilkjennegir skepsis eller avvikande syn.

    No har hennar postar relativt liten tilhøyrarskare på FB, og er blant likesinna.

    Eg er tilhengar av at ytringsfridom er ein kvalitet som skal inkludere alle.

    Men eg er opptatt av at personar som i tillit er henta inn til med opent sinn, og utan bindingar, til å forvalte vurderingar av mattryggleik ikkje opptrer på ein slik måte at konklusjonane kan stillast tvil til.

    EFSA har sidan den store turbulensen for få år tilbake starta systematisk å arbeide seg ut av trangsteget og blitt langt meir transparente.

    Så får eg håpe at VKM ikkje blir eit lukka rom for eliten.

 2. Seinaste EFSA vurdering av MON810:

  Utdrag:
  However, considering that the methodology for insect resistance monitoring remained unchanged compared to previous PMEM reports, the EFSA GMO Panel reiterates its previous recommendations for improvement of the insect resistance management plan of maize MON 810. The EFSA GMO Panel also recommends, as part of general surveillance, the continuation of the screening and discussion of literature on possible adverse effects of maize MON 810 on rove beetles. In the absence of information on the general surveillance of maize MON 810 in 2013, the EFSA GMO Panel cannot conclude on potential unanticipated adverse effects due to the cultivation of maize MON 810 in 2013, or on possible changes to the methodology as compared to previous growing seasons.

  Full rapport:
  http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/4039.pdf

  Vil dette utløse ny diskusjon i VKM + endre anbefaling?

  • Her Geir Ole,

   Takk for spørsmål og for din interesse for VKMs arbeid med risikovurderinger av GMO.

   EFSA har ikke gjort noen ny risikovurdering av MON810. Dette gjelder en opinion fra GMO-panelet på Monsantos miljøovervåkingsrapport av MON810 fra 2013. Virksomhetene som har fått godkjent en GMO til dyrking plikter som kjent å sende inn årlige overvåkingsrapporter til EU.
   I dette tilfelle er problemstillingen både knyttet til overvåking av utvikling av resistens i målorganismene, og til eventuelle uventede negative effekter ved dyrking av denne maisen.

   EFSA konkluderer med at de rapporterte dataene ikke indikerer en signifikant og konsistent reduksjon i følsomhet mot Cry1Ab-toksinet hos populasjoner av målorganismene maispyralide og Sesamia nonagrioides i forsøksfelt i Spania i vekstsesongen 2013.
   Panelet har imidlertid bedt Monsanto flere ganger tidligere om å endre metodikken knyttet til overvåking av insektsresistens, og gjentar nå sine tidligere anbefalinger om å forbedre handlingsplanen knyttet til insektsresistens (EFSA 2011,2012,2013,2014). Dette er omtalt i vår miljørisikovurdering fra 2013 under kap. 6.1.

   I tillegg anbefaler EFSA, som en del av den generelle overvåkingsplanen, å fortsette screeningen av litteratur vedrørendemulige negative effekter av MON810 på rovbiller. Og som du ser, i mangel på informasjon fra den generelle overvåkingen av MON810, kan ikke panelet konkludere med hensyn på mulige uventede effekter av dyrking av MON810 i 2013.

   Når det gjelder Norge, så vil MON810 ikke være aktuell å dyrke i Norge, fordi målorganismen som MON810 er motstandsdyktig mot ikke finnes i Norge. Problematikken knyttet til resistensutvikling vil derfor ikke være aktuell hos oss.
   I vår risikovurdering av MON810 har vi også diskutert dette.

   Vennlig hilsen
   Merethe Aasmo Finne
   Koordinator faggruppen for GMO i VKM

   • Takk for svar knyttet til MON810

    Jeg har lest sammendraget (MON810) fra EFSA på samme måte når det gjelder mulige sideeffekter.

    Mitt engasjement knytter seg i minst like stor grad til sideeffekter som til eksponering ved konsum. Det gjelder både de linjene som er modifisert til å skille ut giftstoffer for å drepe målorganismer, og linjer som er modifisert til å tåle herbicidsprøyting gjennom hele vekstsesongen.
    I tilfellet med MON810 kommer det helt klart fram at der ikke har latt seg dokumentere på mulige skadeeffekter på rovbiller, noe som etter min oppfatning avdekker at det ikke er helt klart bilde av sideeffekter.
    At Monsanto ikke har framskaffet denne dokumentasjonen etter flere forespørsler avdekker at der kan være både manglende oversikt eller manglende vilje til å legge fram kunnskap de måtte sitte på. Begge scenariene er etter min mening like alvorlig.
    Så er jeg like klar over at det ikke er aktuelt å dyrke denne maislinjen i Norge, slik at reguleringsaspektet knytter seg til import til fôr og mat.
    At følgene er at det er utlandet som må slite med konsekvensene gir liten trøst, utfordringene er minst like store av den grunn.
    Etter min oppfatning er vi som konsumenter vevd inn i en udelelig helhet som også gjelder innvirkning på helse, enten det gjelder direkte eksponering eller eksponering gjennom påvirket natur og redusert mangfold, både over bakken og ikke minst i jordsmonnet. Det siste er særskilt aktuelt i år.
    Og redusert utvalg av organismer i jordsmonnet som følge av uoversiktlige sideeffekter fra GMO bekymrer veldig.
    Og den norske genteknologiloven er spesifikk på hensynet til bærekraft og etikk.

 3. Hei igjen Geir Ole,

  Det skal være full åpenhet om VKMs risikovurderinger. Rapportene skal skrives slik at det skal være mulig for andre å ettergå vurderingene som er gjort. Vurderingene publiseres som du vet på nettsidene.

  Vi jobber stadig med å bli bedre i VKM, blant annet har vi internt nettopp startet et prosjekt for bedre å identifisere, beskrive og kommunisere usikkerhet i VKMs risikovurderinger. EFSA jobber også med et nytt gudiance-dokument om usikkerhet, som vil være viktig for VKMs arbeid.

  I VKMs strategi for 2015-2018 er Bedre dialog et av satsingsområdene http://www.vkm.no/dav/956e7f0785.pdf

  Gjennom dialog får vi innspill som kan gjøre oss bedre. Vi kan få bedre faktakunnskap, vi kan få innspill til måten vi jobber på og vi vil kunne få bedre datagrunnlag til vurderingene. Bedre dialog vil forhåpentligvis bidra til at målgruppene forstår mer av VKMs og EFSAs arbeid, og dermed til at de er bedre forberedt når VKM og EFSA publiserer risikovurderinger. Gjennom dialog med de som berøres, vil vi få bedre kunnskap om deres informasjonsbehov, slik at vi kan tilrettelegge kommunikasjonsarbeidet bedre.

  VKM er opptatt av å svare på henvendelser, delta i debatter og diskusjoner, kommunisere åpent på nett, i sosiale medier og i media. Her jobber vi også for kontinuerlig å forbedre oss.

  Når det gjelder spørsmålet ditt om MON810, skal jeg ta det videre med GMO-kollegene mine. For øvrig skal det være møte i EFSAs GMO-nettverk i mai. Her er agenda til møtet, i tilfelle du er interessert http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/150512-a.pdf

  Hilsen
  Astrid Bjerkås
  Kommunikasjonssjef i VKM

Still oss spørsmål eller kommenter innlegget

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s